На 19-20 февруари 2020 г. екип на проекта осъществи командировка в Института по органична химия с център по фитохимия при БАН, където зае изчислителният комплекс „Мадара“, състоящ се от клъстер от 53 високопроизводителни сървъра. Същият прави технически възможно провеждане на изследвания с използване на големи масиви данни и съответните изчислителни методи в естествените, инженерните и социалните науки, като най-напред целево ще бъде използван в настоящия проект. Изчислителния комплекс ще се базира в специално приготвено помещение в Химически факултет на Пловдивски университет.