Центровете за върхови постижения „Жан Моне“ събират експертния опит и компетенции на високоспециализирани изследователи и имат за цел да развият активности и сътрудничества между различните дисциплини и ресурси в Европейските изследвания, както и да създадат съвместни транснационални дейности и структурни връзки с академични институции в други страни.

            Центровете за върхови постижения „Жан Моне“

  • играят основна роля при достигането до студенти от факултети, които обикновено не се занимават с въпроси на Европейския съюз, както и до политиците, държавните служители, организации на гражданското общество и широката общественост като цяло;
  • разработват стратегически тригодишен план, включващ широк спектър от дейности, като например: организиране и координиране на човешки и документални ресурси, свързани с изследвания на Европейския съюз; изследователски дейности, посветени на специфични теми, засягащи Европейския съюз; публикационна дейност, излагаща резултатите от изследванията; разработване на курсове и допълване на съществуващи такива по темите на ЕС; или представителства на ЕС в държави-членки и делегации на ЕС в трети държави (функция на мозъчния тръст);
  • спомагат за стратегическото развитие на висшите учебни заведения. Те предоставят насоки и визия за създаване на синергия и добри практики във взаимодействията между високоспециализирани експерти по конкретни теми върху проблематики на ЕС. Висшите учебни заведения са задължени да поддържат дейността на Центъра през цялото времетраене на проекта;
  • разпространяват резултатите от осъществяваната преподавателска и изследователска дейност и извън пряко ангажираните заинтересовани страни. Това значително увеличава въздействието и допринася за системна социална промяна. Те включват в своите дейности за разпространение отворени образователни ресурси (OER) и отворени образователни дейности. Това насърчава по-гъвкави и креативни начини на обучение и достига до по-голям брой студенти, професионалисти, политици и други заинтересовани групи.