На 08.07.2020 г. бе проведена лекция с дискусия с доц. дб Мария Казакова, специалист по имунология и медицинска биология от Медицински университет Пловдив, на тема “Ваксини – минало, настояще и бъдеще“. Доц. д-р. Мария Казакова запозна участниците в проекта със значението на термина „имунитет“ – представляващ съвкупност от механизми, предпазващ организма от външни и вътрешни агенти, акцентирайки върху природата на вирусните микроорганизми и антигени, а така също и последователността от събития обуславящи и характеризиращи процеса на инфекция след навлизане на антигена в човешкия организъм. Разгледани от нея също така бяха механизмите във вроден и придобит имунитет, касаещи „кинетиката“ при тези два имунитетни вида, която е приблизителна и варира при различните инфекции. Придобитият имунитет по своята същност се дели на два основни вида: активен и пасивен, като всеки от тях се подразделя на естествен и изкуствен. Тя също така демонстрира етапите в развитието на първичния имунен отговор, засягащи латентен/инкубационен/ период, експоненциална и стационарна фази и последващата фаза на „деклинация“ или затихване. Разгледани бяха също и характеристиките на първичен и вторичен „хуморален“ имунен отговор, както и видовете ваксини, според своята класификация, а именно „отслабени“/„attenuated“/, „неактивни“/„Inactivated“/ и „конюгирани“/„conjugated“/. Не на последно място бяха засегнати етапите в развитието на ваксината, видовете ваксинации, рекомбинатни технологии, генно инженерство, бактериални изкуствени хромозоми, а така също и „вектор за клониране“. Отбелязани бяха рисковете от ваксинирането, страничните ефекти и риска от инфекция.

Във втората част на семинара се проведе дискусия относно възможностите на Биг дейта анализите. Дискусията се модерираше от проф. Иван Чалъков, а водещи дискутанти бяха гл. ас. Атанас Терзийски от Химически факултет и ръководител на Лаборатория за компютърно подпомагане на обучението и научните изследвания „C. Lab“ специалистът по статистика,  количествени изследвания и анализ на данни гл. ас. Донка Кескинова. Гости бяха проф. Станимир Стоянов и гл. ас. Петър Копанов от Факултет по математика и информатика, специалистът по компютърна лингвистика доц. Росица Декова от Филологически факултет, които съдействаха при изработването на ключови маркери при търсенето на данни с антиваксинално съдържание и изработване на проект за лематизация и проект за онтология.

На 08.07.2020 г. по покана на проф. Чалъков лекция пред екипа на проекта изнесе проф. д-р Йорданка Стоилова, дм – национален консултант по Епидемиология на инфекциозните болести и ръководител на катедра Катедра “Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации” в Медицински университет Пловдив. Проф. Стоилова запозна членовете на екипа с основните заразни болести и ваксините срещу тях, като представи данни за динамиката на разпространението на инфекциите преди и след въвеждането на масовите ваксинации. Представени бяха специфичните видове имунитет, ваксини и различните подходи при изготвянето на имунизационните календари в България и други страни. Обърна се внимание на развитието на технологиите за изработване на ваксините и повишаването на тяхната ефективност и безопасност през последните 50 години. В заключение се акцентира се също и на основните правила при ваксинационните практики, както и върху основните митове, битуващи сред антиваксинално настроените граждани. Семинарът завърши с дискусия върху необходимостта от по-задълбочени изследвания на мотивите на колебаещите се относно ваксинациите, нови и ефективни форми на комуникация между медицински специалисти и родителите; дискутираха се и възможностите за диалог и сътрудничество между медицинските и социалните науки.