Откриване на дейностите по проект „Изследване на отношението между медицинска наука и граждани чрез методите за анализ на големи масиви данни (Big Data): върху примера ваксинирането и хомеопатията“.

На 17.01.2020 г. се проведе първа, откриваща, вътрешна работна среща на екипа по  проект „Изследване на отношението между медицинска наука и граждани чрез  методите за анализ на големи масиви данни (Big Data): върху примера ваксинирането  и хомеопатията“. 

Целта на проекта е да се хвърли светлина и да е изследва следния проблем: как и  защо въпреки че днешното съвремие и социален живот са основани на продуцираните  от модерната наука факти, доказателства и технологии, а всекидневният живот е силно  сциентизиран, се наблюдава все по-голямо разпространение на скептицизъм към  науката, антиилектуалистки движения и търсене на алтернативни форми на познание.  Това предполага изследване на съвременните трансформации на отношенията наука публика в България, отварянето на научната практика и иновациите към гражданите и  автономното участие на заинтересованите дейци във формирането на знания и нагласи  по отношение на една конкретна област на приложение на модерната наука – медицината.  

На срещата се обсъдиха организационни въпроси, засягащи оперативното  управление на проекта и прие се план за стриктното изпълнение на програмата. Очерта  се работната програма за първото шестмесечие: изготвяне на теоретичен модел, който  предполага преглед и анализ на съществуващата литература по проблема; разработване  на предварителни (работни) хипотези и индикатори, както и типологии във връзка с  очертаването на „съвременния пазар на знание“ и ключовите дейци във всяка от тези  „ниши“. 

Специфичната цел на проекта е да се изучи разпространението, употребата и  влиянието на някои псевдонаучни и интегративни форми на знание със значим обхват  сред българското общество. Изследователският обсег е фокусиран върху два горещи  случая от сферата на медицината и общественото здраве – съпротивата срещу  задължителните имунизации и все по-големия обхват на хомеопатията и нейната  разраснала се популярност сред пациентите и самите лекари и фармацевти. 

Ръководител на проекта е проф. Иван Чалъков, а в екипа влизат учени от катедра  „Приложна и институционална социология“ и излседвателски център „Наука,  технологии, иновации“ към Философско-исторически факултет на Пловдивски  университет, от Химически факултет, от Института за изследване на  обществата и знанието при Българска академия на науките, от Томски държавен  университет (Русия). Проект „Изследване на отношението между медицинска наука и граждани чрез  методите за анализ на големи масиви данни (Big Data): върху примера ваксинирането  и хомеопатията“ е финансиран по конкурс за финансиране на фундаментални научни  изследвания на Фонд научни изследвания към МОН (№ КП-06-Н35/13)