Проектът „Bringing the “Hidden Integration of Europe» in Studying and Teaching EU: an Optimistic Account“ (BRIHIEU) има за цел да трансформира дисциплинарната и тематична ориентираност на Европейските изследвания в една специфична визия, разработена от центъра за върхови постижения „Жан Моне“ в Пловдивския университет. Тя включва:

 

  • Разширяване на обсега на  преподаването в областта на европейската интеграция чрез въвеждане на нови и актуализиране на съществуващи курсове в бакалавърските учебни програми, администрирани от катедра Приложна и институционална социология; въвеждане на нови курсове за обучение на докторанти и прием на докторанти в конкретните области, развивани в проекта;

  • Изграждане на мрежи с осъществяване на изследователски инициативи с други европейски и български центрове „Жан Моне“, както и с други центрове за високи постижения и опитни учени, работещи в областите от интерес;

  • Разширяване на преподаването на Европейски изследвания и изучаване на проблемите на ЕС в други факултети на Пловдивския университет;
  • промотиране на дейностите на центъра сред външни на университета заинтересовани лица – политици, гражданско общество, неправителствени организации и сътрудничество с организации като Европейския институт в София, Центъра за изследване на демокрацията, Центъра за либерални стратегии, Института за Европейски политики, Фондация Фридрих Еберт и др.

Проектът има за цел да стимулира изследователските дейности и преподаването по проблематиката на ЕС и европейските изследвания в Пловдивски университет. Със създаването на център за високи постижения „Жан Моне“ ще се укрепи капацитета за изучаване на скритите процеси на интеграция/фрагментация в изграждането на Европа (www.makingeurope.eu). Това ще бъде постигнато чрез развиване на компетентност и знания в три специфични области на изследванията на ЕС:

  • наука, технологии и иновации;
  •  върховенство на закона и демокрация;
  • социална политика.

Вярваме, че в настоящите усилия за по-нататъшно развитие на Европейския съюз, механизмите за интеграция/фрагментация в тези три области са сред най-важните стълбове на Европейската общност и в същото време се явяват нейни двигатели за социален просперитет и икономически промяна.