срок 10.09.2021 – 10.11.2021 

Катедра Приложна и институционална социология обявява прием за 3-ма редовни докторанти.

Кандидатите подават следните документи:
1. Молба до Ректора;
2. Автобиография;
3. Дипломи за виеше образование с придобити образователно – квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” с приложенията (оригинал и копие) или нотариално заверени копия от тях;
4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
5. Документ за признато виеше образование (ОКС „магистър”), ако то е придобито в чужбина;
6. Документ за платени такси за явяване на конкурсни изпити (30 лева за първи изпит и 20 лева за всеки следващ).

Пълна информация за конкурсната процедура и допълнителни полезни връзки може да намерите в сайта на Философско-исторически факултет ТУК!