На 04 октомври в зала компас на ПУ се проведе лекцията на доц. д.с.н. Васил Киров ИФС БАН Приобщаващо ли е бъдещето …

На 31 май се проведе лекцията  на доц. Ангел Джамбов, МУ – Пловдив на тема: „Място на ГИС в изследване влиянието на …

Лекция  на докт. Венелин Петров тема: „Критика на академичния технологичен трансфер като иновационна парадигма“ в рамките на Цикъл публични лекции „Европейска политика …

Лекция  на Славина Спасова, изследовател в Европейската социална обсерватория (European Social Observatoire) на тема: „Социална Европа по време на криза (2020-2022 г.):  …

С настоящата серия от лекции екипът на Центъра за високи постижения „Жан Моне“ цели да подпомогне учените и студентите в Пловдивски университет и останалите университети в града във връзка с предизвикателствата по изграждане на новата мрежа от изследователски университети в България. Лекциите са отворени както за членовете на академичната общност от ПУ, така и за учени и студени от останалите пловдивски ВУЗ, особено тези от Медицински университет Пловдив, който е водещия изследователски университет в града.

Центърът и неговите сътрудници имат акумулиран опит в областта на социология на иновациите и икономика на техническата промяна, включително по управление на приложните изследвания, трансфер на технологии, академично предприемачество и създаване на университетски спин-офф фирми, както и патентната защита научни резултати. Част от този опит е натрупан и в рамките на двата проекта „Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин“ (финансиран от Фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски“, конкурс „Инкубатор за наука и предприемачество“ (2011-2012) и „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“, (ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, К-21-00-9/02.10.2013, 2012-2015 г.).

Лекциите целят да изяснят основите на взаимоотношенията между университетите и фирмите от индустрията и останалите сфери на икономиката и обществото, основните психологически, организационно-културни и финансови проблеми в този процес, както и необходимите стъпки за създаване на подходяща институционална, правна и организационна атмосфера в университета, стимулираща академичното предприемачество и трансфера на технологии на институционално ниво.

Макар усилията за стимулиране на академичното предприемачество в ПУ да започнаха още от 2011 г., все още предстои много работа. Ключова предпоставка за изграждане на ефективна и устойчива предприемаческа среда е научно-приложната дейност и трансферът на технологии, като неин фундамент, да бъдат положени в стратегически контекст и климат на мотивиране, овластяване и гласуване на доверие на непосредствените изпълнители – от студентите и докторантите до професорите. Успешното реализиране на мисията на изследователския университет – измервано с броя патенти, стартиращи фирми, публикации в реферирани списания в Q1 и Q2 и други показатели, предполага създаване на условия, улесняващи инициативата и самоорганизацията „отдолу“ в съчетание с висококачествени финансови, счетоводни, патенти-юридически и други услуги. И всичко това трябва да бъде съпътствано от непрекъснати усилия за удържане и повишаване на качеството на фундаментално-научните изследвания.

Last modified: май 27, 2022

Comments are closed.