На 31 октомври 2022 г. в зала Компас на ПУ се проведе публична лекция с дискусия на тема Актуални предизвикателства пред европейската политика за младежта

Събитието беше планирано във връзка развитието на младежките политики след приемането на Бялата книга за младежта през 2001 г. Европейският съюз (ЕС) се насочи към формирането на официална политическа линия за координиране на националните политики за младежта на страните-членки, въпреки придържането към клаузата, че младежката политика на ЕС трябва да се реализира без „всякаква хармонизация на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки“ (Договор за функционирането на ЕС, 2009). Така европейската политика в тази област се колебае между „срамежливата интеграция“ (отгоре) чрез създаването на общи стратегии, програми и наднационални институции за младежка политика, от една страна и „скритата интеграция“ (отдолу), която се осъществява чрез мобилност в ЕС на самите млади хора за обучение, работа и туризъм, от друга страна. Националните политики на отделните страни се колебаят между целите за овластяване на младите хора (младежко участие) и защита на младежта (като група в уязвима ситуация). В резултат възникват множество предизвикателства, към обсъждането на които е насочено това събитие.

В дискусията бяха поканени експерти в областта на младежката политика, младежки работници, представители на младежки организации, социални работници, професионалисти в областта на образованието, младежката заетост, професионалното обучение и обучението през целия живот, студенти и изследователи.

Представители на Агенцията по заетостта от Бюро по труда Пловдив представиха актуалните мерки и възможности, които се отнасят до младежите. Можете да се запознаете на актуалните мерки в приложената информация!

Доц. д-р Сийка Ковачева представи анализа си по темата Актуални предизвикателства пред европейската политика за младежта. 

 

Powered By EmbedPress

След което бяха представени някои от специфичните измерения на проблема

Дарена Христозова – Неравният път на младите хора към зрелостта. Европейските политики в подкрепа на младежките преходи от образование към заетост и техният „превод“ в България

Петя Банкова – Политическо, гражданско и социално участие на младите хора в Европа

Биляна Милева – Активността на младите хора за самоусъвършенстване: Физическа активност, спорт и тяхната корелация с когнитивното развитие и социалната ефективност

Събитието се проведе като част от Цикъл публични лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“ на център за върхови постижения Жан Моне към ПУ. Екипът на центъра обработва съдържанието попълнително ще добави видео от събитие и тематични маркери за съдържанието.

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress