Лекция  на докт. Венелин Петров тема: „Критика на академичния технологичен трансфер като иновационна парадигма“

в рамките на Цикъл публични лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

На 11 май 2022 г. се проведе лекцията на докт. Венелин Петров разглеждаща технологичния трансфер в парадигмата на иновациите.

Лекцията постави под въпрос академично базирания технологичен трансфер като адекватна иновационна парадигма за регионално икономическо развитие.  За тази цел ще бъдат представени множество аргументи и данни за теоретична и емпирична несъстоятелност на подобен род полиси инициативи. Критично ще бъдат разгледани основните концепции и теоретични модели аргументиращи политиките по „укрепване връзките наука – индустрия“, превръщане на университетите в „предприемачески или трето поколение университети“, създаване на „технологично трансферни офиси“, стартиране на „академични спин-офф фирми“ и т.н. Защитава се тезата, че подобен род политиките се базират на един крайно селективен и често погрешен прочит на американската иновационна система от края на миналия и началото на този век.

Времеви маркери от видеото:

00:00 Въведение. Представяне на Венелин Петров и темата

00:23 Презентация „Критика на академично базирания технологичен трансфер като иновационна парадигма”

06:19 Извадки от „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020”

08:58 Конфликтът между формално и неформално академично предприемачество. Разглеждане на формализирания модел на ТТО, изследователски университети, патенти, спин-офф фирми

17:23 Новата иновационна ортодоксия

17:44 Постулатите на академично базирания технологичен трансфер

27:51 Triple Helix модел

29:04 Концепции за университета и неговите функции. Спорът

35:30 Copypaste иновационни политики. „Високи и ниски” технологии

51:22 Дискусия

Powered By EmbedPress