Лекция  на ас. д-р Димитър Събев, Институт за икономически изследвания при БАН на тема: „Потребление без растеж или растеж без потребление: трусове в епохата на пост-растежа“

в рамките на Цикъл публични лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

Авторитетни мислители от цял свят отдавна предупреждават, че пътят на икономическия растеж не е безкраен, а и не гарантира по-високо качество на живота. Но в държавните политики – икономически, социални, демографски – растежът все още е водеща цел. Причината е в особената роля на растежа в едно ориентирано към дълга, финансиализирано общество. Както всичко живо на този свят, и икономиката има стадии на развитие. Предстои да навлезем в новата епоха на пост-растежа, когато основна цел няма да е максималното потребление, а максималната удовлетвореност на единица потребление. Алтернативата е „растеж без потребление“ – Оруелски режим на контрол и подчинение.

Powered By EmbedPress