Лекция на Ганчо Колаксъзов, ИТТИ, на тема: „Изграждане на национална иновационна екосистема. Динамизация на ролята на държавата. Европейски програми за финансиране на науката, технологиите и иновациите“.

в рамките на Цикъл публични лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Философско- исторически факултет, Катедра „Приложна и институционална социология“, България, gkolaksazov@gmail.com

Първата част лекцията разглежда концепциите за национална иновационна екосистема, нейните характеристики, обхват, структура и основни участници. Дава се акцент на динамизацията на ролята на държавата като се представя тезата на проф. Мариана Мацукато.

Втората част е изготвен преглед на европейските програми за финансиране на науката, технологиите и иновациите. Включени са основните инструменти, които се администрират директно от ЕС, както и предстоящите национални програми. Успоредно се представя анализ за значението ролята на институциите в изграждане на функционираща иновационна еко среда и взаимовръзката с активността на основните агенти.

 

00:00  Въведение. Откриване на лекцията

04:42  Презентация: „Изграждане на национална иновационна еко-система. Динамизация на ролята на държавата. Европейски програми за финансиране на науката, технологиите и иновациите“

04:48 Теория за иновационна „еко-система”

6:58 Тесен и широк смисъл на понятието „еко-система”

10:34 Изграждане на НИС( Национална иновационна еко-система)

11:48 Основни свойства на НИС

12:20 Обобщена схема на НИС

12:58 Българска иновационна еко-система

14:11 Структура на българската иновационна еко-система

14:47 Участници в българската иновационна еко-система

20:29 Динамизация ролята на държавата

22:26 Преглед на тезата на професор Марияна Мацукато

23:17 Устойчиво, всеобхватно, умно развитие

24:24 Активната роля на държавата

25:31 Роля на посоката

26:50 Програми за финансиране

28:18 Структура на ПВУ

28:59 Цели на ПВУ

29:55 Иновативна България

30:13 Бизнес и иновации

30:39 Образование и иновации

31:30 Наука и иновации

32:11 Проекти. Изследователски висши училища

35:11 Повишаване на иновационния капацитет на БАН

35:38 Други проекти

36:10 Национални програми. „Споразумение за партньорство 2021-2027”

39:40 Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

40:12 Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

40:42 Европейски програми

44:53 „Хоризонт Европа 2021-2027”

48:38 Наука на високо ниво: Европейски изследователски съвет

49:31 Наука на високо ниво: Дейности „Мария Кюри(MSCA)

50:46 „Еразъм +”

54:00 Край на презентацията. Данни за контакт с Ганчо Колаксъзов

57:48 Дискусия

Powered By EmbedPress