Социотехническите мрежи и историческите модели на академичния трансфер – университетски лаборатории и „духа на академичното предприемачество,

Публична лекция 1 от цикъл лекции на центъра

  С настоящата серия от лекции екипът на Центъра за върхови постижения „Жан Моне“ цели да подпомогне учените и студентите в Пловдивски университет и останалите университети в града във връзка с предизвикателствата по изграждане на новата мрежа от изследователски университети в България. Лекциите са отворени както за членовете на академичната общност от ПУ, така и за учени и студени от останалите пловдивски ВУЗ, особено тези от Медицински университет Пловдив, който е водещия изследователски университет в града. Центърът и неговите сътрудници имат акумулиран опит в областта на социология на иновациите и икономика на техническата промяна, включително по управление на приложните изследвания, трансфер на технологии, академично предприемачество и създаване на университетски спин-офф фирми, както и патентната защита научни резултати. Част от този опит е натрупан и в рамките на двата проекта „Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин“ (финансиран от Фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски“, конкурс „Инкубатор за наука и предприемачество“ (2011-2012) и „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“, (ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, К-21-00-9/02.10.2013, 2012-2015 г.). Лекциите целят да изяснят основите на взаимоотношенията между университетите и фирмите от индустрията и останалите сфери на икономиката и обществото, основните психологически, организационно-културни и финансови проблеми в този процес, както и необходимите стъпки за създаване на подходяща институционална, правна и организационна атмосфера в университета, стимулираща академичното предприемачество и трансфера на технологии на институционално ниво. Първата лекция от цикъла, проведена на 29 март 2022 година, представя професор Иван Чалъков, ръководител на катедра „Приложна и институционална социология“ на Философско-исторически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ и ръководител на Център за високи постижения „Жан Моне“, а тема на лекцията е „Социотехническите мрежи и историческите модели на академичния трансфер – университетски лаборатории и „духа на академичното предприемачество”. В нея професор Чалъков ни запознава с определения за предприемачеството, иновацията и академичното предприемачество, разглеждайки понятията на австрийския икономист и политолог Йозеф Шумпетер: Иновацията като „нова комбинация от хора, вещества и сили/енергии”, разликата между „откритие/изобретение” и „иновация”. Професор Иван Чалъков ни запознава с това какво е точно предприемачеството, какво се случва с предприемачеството от гледна точка на глобалноисторическия план, как точно протича предприемаческият процес, кой е и какво прави (академичният) предприемач, също така и кои са традиционните и нетрадиционните форми на академичното предприемачество, кои са факторите то да се развива и осъществява, каква е неговата роля в глобалната икономика. Важен елемент от лекцията е и това какви са нагласите към академичното предприемачество, както по Света, така и в България, и как се движи то в България в годините след 1990 година. Базирайки се на опита си, професор Чалъков представя още една значителна тема – „Трансфер на технологии в университета (кратки бележки върху опита в България и САЩ). Иван Чалъков споделя впечатления от посещението си в Технологичния институт на Джорджия, Атланта(САЩ), като представя някои (погрешни) представи, властващи сред обществото, насочени към  връзката между университета и фирмите, но също така и какво е разпределението на ролите между университета и фирмите – кога и кое сътрудничество между двете страни води към реални икономически ползи. Професор Чалъков посочва, че водещо в научната дейност трябва да бъде чистото научно любопитство, а не реализирането на приложни изследвания „само защото е модерно”. Именно това го води към мисълта за изпращане на изкуствен спътник на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” в Космоса – на този етап осъществяването на този план все още бива обсъждано. Професор Чалъков отбелязва, че когато, чрез подобни проекти, има възможност за развиване на научна дейност, тогава се достига до голямата наука. В последвалата дискусия след края на лекцията, близо час активно участие взимат професори, доценти, доктори, докторанти и студенти, дискутирайки темите на лекцията.

Можете да проследите темите във видеото от лекцията според времевите маркери:

00:00 Интродукция.  Презентация „Социотехнически мрежи и исторически модели на академичен трансфер

 •           01:45 Режими на функциониране на икономиката
 •           04:00 Шумпетер: Иновацията е „нова комбинация от хора, вещества и сили/енергии”
 •           04:53 Шумпетер: Разлика между „откритие/изобретение” и „иновация”
 •           11:04 Кой е и какво прави (академичният) предприемач?
 •           11:38 Постепенното установяване на монополни или олигополни пазари във всеки индустриален сектор през десетилетията около Първата световна война.
 •           13:14 Изчезването на фигурата на предприемача от икономическата теория
 •           15:13 Прогнозата на Шумпетер
 •           15:58 Триумфът на социализма
 •           18:50 Шумпетер – „новите комбинации”
 •           22:15 Академично предприемачество. Определения (1) и традиционни форми
 •           22:52 Академично предприемачество. Определения (2) и нетрадиционни форми
 •           27:46 Академичното предприемачество след  1990г.
 •           28:29 Академичното предприемачество. ЗА… и ПРОТИВ
 •           36:33 Хауърд Стивънсън (1983) за предприемачеството
 •           37:15 Шумпетер: новите комбинации” (2) Още за предприемачеството
 •           40:33 Предприемаческият процес
 • 42:06 Презентация „Трансфер на технологии в университета (кратки бележки върху опита в България и САЩ)
 •           42:46 Някои (погрешни) представи за връзката между университета и фирмите
 •           46:47 Взаимоотношения между университета и фирмите
 •           52:56 Спътник на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” в Космоса?
 •           53:33 Endurosat
 •           56:26 Младите научни работници
 • 58:14 Дискусия
Изготвил: Петър Парапанов